Aanvraag voor
  Payment Facilitator Overeenkomst  

    Verhuur
    Lange termijn

  Bedrijfsgegevens

  Handelsnaam*

  Conform KvK

  Statutaire naam*

  Conform KvK

  Contactpersoon*

  De heerMevrouw

  Statutair vestigingsadres*

  Conform KvK

  Postcode*

   Plaats*

   Land*

  BTW nummer*

  KvK nummer*

  Niet Inschrijfplichtig

  E-mail*

  IBAN ten behoeve van uitbetaling transacties

  Naam rekeninghouder*

  Zakelijk IBAN nummer*

  Handelswaren/diensten

  Welke producten verkoopt u of welke diensten biedt u aan?*

  Facturatie

  Factuuradres(Indien afwijkend van het locatieadres)

  Bedrijfsnaam*

  Adres*

   Postcode*

   Plaats*

  E-mail facturatie*

  N.B. Facturering van de transactiekosten & terminal fee vindt plaats aan de verhuurder.

  Gegevens betaalautomaat(Indien afwijkend van het locatieadres)

  Locatieadres waar de automaat komt te staan

  Adres

  Postcode

   Plaats

  CCV Terminal ID*
  (voorbeeld CT132456)

  Terminal leverancier*
  Indien anders dan CCV

   

  Terugkoppeling wederverkoper gewenst*
  Nee/Ja              E-mail

  Aanvraag voor
  Payment Facilitator Overeenkomst  

    Verhuur
    Lange termijn

  Wettelijke verplichtingen inzake privacy
 • CCV treedt in het kader van deze overeenkomst op als “Verwerkingsverantwoordelijke” als bedoeld in artikel 4 onder 7 van de Algemene
  Verordening Gegevensbescherming (AVG). CCV is zelfstandig verantwoordelijk voor de persoonsgegevens die zij verwerkt met betrekking
  tot de diensten die CCV aan Acceptant levert uit hoofde van de op CCV toepasselijke regelgeving, waaronder maar niet beperkt tot de
  WWFT, aangezien zij zelf doel en middelen van verwerking vaststelt, gezien het feit dat zij voor Acceptant optreedt als financiële instelling in
  haar hoedanigheid van Payment Facilitator;

 • De persoonsgegevens die Acceptant aan CCV verstrekt, zullen uitsluitend door CCV worden gebruikt om de overeengekomen diensten te
  kunnen leveren en haar wettelijke verplichtingen te kunnen nakomen;

 • CCV verwerkt de persoonsgegevens overeenkomstig de geldende wetgeving met betrekking tot gegevensbescherming, daaronder in ieder
  geval begrepen de AVG en UAVG en overeenkomstig het privacy beleid zoals gepubliceerd door CCV in haar privacy statement, beschikbaar
  via www.ccv.eu/nl/algemeen/privacy;

 • CCV neemt passende technische en organisatorische maatregelen om de persoonsgegevens te beschermen tegen vernietiging, verlies,
  wijziging, ongeoorloofde verstrekking en ongeoorloofde toegang, rekening houdende met de stand der techniek en wat in het
  maatschappelijk verkeer gebruikelijk is.

 • Condities
 • Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW;

 • Op deze aanvraag zijn de meest recente versie van de Algemene Voorwaarden CCV Group B.V. , de Aanvullende Algemene Voorwaarden
  CCV inzake Betaalmethoden en het Privacy Statement van toepassing en deze vormen een onlosmakelijk onderdeel van dit contract. De
  voorwaarden zijn beschikbaar via www.ccv.eu/nl/algemeen/algemene-voorwaarden en www.ccv.eu/nl/algemeen/privacy;

 • Door ondertekening van dit formulier gaat u akkoord met een contractperiode van minimaal twaalf (12) maanden met daadwerkelijke
  transacties, gegenereerd door de opgegeven betaalautomaat/betaalautomaten op voorgaande pagina. Indien er voor de periode van één
  (1) maand geen transacties plaatsvinden, is CCV gerechtigd om de overeenkomst te beëindigen;

 • Door ondertekening van dit formulier gaat u akkoord met een contractperiode van minimaal twaalf (12) maanden met daadwerkelijke
  transacties, gegenereerd door de opgegeven betaalautomaat/betaalautomaten op voorgaande pagina. Indien er voor de periode van één
  (1) maand geen transacties plaatsvinden, is CCV gerechtigd om de overeenkomst te beëindigen;

 • U machtigt verhuurder de Payment Facilitator overeenkomst, die u met CCV heeft, rechtsgeldig na de minimale contractperiode per direct
  namens u op te zeggen. Verhuurder is verantwoordelijk voor de correcte opzegging van deze overeenkomst;
  Deze aanvraag wordt omgezet in een Overeenkomst na acceptatie door CCV. U ontvangt hierover bericht per e-mail.

 • Doorbetalen Debetkaartbetalingen
  Onder de voorwaarden, genoemd in het Payment Facilitator Contract met CCV Nederland, handelsnaam van CCV Group B.V.
  (hierna: “Payment Facilitator”) en de in het Contract genoemde 'Algemene Voorwaarden CCV Group B.V.' is Payment Facilitator exclusief
  verantwoordelijk voor doorbetaling aan Acceptant van Debetkaartbetalingen, die door een kaarthouder bij Acceptant zijn verricht. Anders dan
  op verzoek of instructie van Payment Facilitator zal Acceptant zich niet verbinden jegens derde partijen ter zake van transport en verwerking
  van Debetkaartbetalingen. Door ondertekening van het Payment Facilitator Contract stemt Acceptant ermee in dat gegarandeerde uitbetaling
  door de Acquiring Bank van creditgelden ten gevolge van door de betaalautomaat geaccepteerde en geautoriseerde Debetkaartbetalingen aan
  Acceptant, geschiedt aan Payment Facilitator of aan een door Payment Facilitator voor dat doel aangewezen derde.

  Handelswaren/diensten

  CCV heeft het recht de Overeenkomst te beëindigen indien de aangeboden goederen en diensten tot de verboden branche met
  bedrijfsactiviteiten behoort als bedoeld in artikel 9.2 van de CCV Aanvullende Algemene Voorwaarden.

  Voor akkoord

  Door het tekenen van deze offerte/opdrachtbevestiging gaat u akkoord met de voorwaarden van CCV, zoals hierboven beschreven.

  Handtekening(en)

  Tekenbevoegd persoon 1

  Tekenbevoegd persoon 2(indien van toepassing**)

  Initialen en achternaam*

  Functie*

  Plaats van ondertekening*

  Datum van ondertekening*

  Handtekening*