Aanvraag voor
Payment Facilitator Overeenkomst  

  Verhuur
  Lange termijnBedrijfsgegevens

Conform KvK
Conform KvK
Contactpersoon
Conform KvK
Niet Inschrijfplichtig

IBAN ten behoeve van uitbetaling transacties

Handelswaren/diensten

Facturatie

Factuuradres(Indien afwijkend van het locatieadres)

N.B. Facturering van de transactiekosten & terminal fee vindt plaats aan de verhuurder.

Gegevens betaalautomaat(Indien afwijkend van het locatieadres)

Locatieadres waar de automaat komt te staan

Aanvraag voor
Payment Facilitator Overeenkomst  

  Verhuur
  Lange termijnWettelijke verplichtingen inzake privacy

 • CCV treedt in het kader van deze overeenkomst op als “Verwerkingsverantwoordelijke” als bedoeld in artikel 4 onder 7 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). CCV is zelfstandig verantwoordelijk voor de persoonsgegevens die zij verwerkt met betrekking tot de diensten die CCV aan Acceptant levert uit hoofde van de op CCV toepasselijke regelgeving, waaronder maar niet beperkt tot de WWFT, aangezien zij zelf doel en middelen van verwerking vaststelt, gezien het feit dat zij voor Acceptant optreedt als financiële instelling in haar hoedanigheid van Payment Facilitator;
 • De persoonsgegevens die Acceptant aan CCV verstrekt, zullen uitsluitend door CCV worden gebruikt om de overeengekomen diensten te kunnen leveren en haar wettelijke verplichtingen te kunnen nakomen;
 • CCV verwerkt de persoonsgegevens overeenkomstig de geldende wetgeving met betrekking tot gegevensbescherming, daaronder in ieder geval begrepen de AVG en UAVG en overeenkomstig het privacy beleid zoals gepubliceerd door CCV in haar privacy statement, beschikbaar via www.ccv.eu/nl/algemeen/privacy;
 • CCV neemt passende technische en organisatorische maatregelen om de persoonsgegevens te beschermen tegen vernietiging, verlies, wijziging, ongeoorloofde verstrekking en ongeoorloofde toegang, rekening houdende met de stand der techniek en wat in het maatschappelijk verkeer gebruikelijk is.
 • Condities

 • Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW;
 • Op deze aanvraag zijn de meest recente versie van de Algemene Voorwaarden CCV Group B.V. , de Aanvullende Algemene Voorwaarden CCV inzake Betaalmethoden en het Privacy Statement van toepassing en deze vormen een onlosmakelijk onderdeel van dit contract. De voorwaarden zijn beschikbaar via www.ccv.eu/nl/algemeen/algemene-voorwaarden en www.ccv.eu/nl/algemeen/privacy;
 • Door ondertekening van dit formulier gaat u akkoord met een contractperiode van minimaal twaalf (12) maanden met daadwerkelijke transacties, gegenereerd door de opgegeven betaalautomaat/betaalautomaten op voorgaande pagina. Indien er voor de periode van één (1) maand geen transacties plaatsvinden, is CCV gerechtigd om de overeenkomst te beëindigen;
 • Door ondertekening van dit formulier gaat u akkoord met een contractperiode van minimaal twaalf (12) maanden met daadwerkelijke transacties, gegenereerd door de opgegeven betaalautomaat/betaalautomaten op voorgaande pagina. Indien er voor de periode van één (1) maand geen transacties plaatsvinden, is CCV gerechtigd om de overeenkomst te beëindigen;
 • U machtigt verhuurder de Payment Facilitator overeenkomst, die u met CCV heeft, rechtsgeldig na de minimale contractperiode per direct namens u op te zeggen. Verhuurder is verantwoordelijk voor de correcte opzegging van deze overeenkomst; Deze aanvraag wordt omgezet in een Overeenkomst na acceptatie door CCV. U ontvangt hierover bericht per e-mail.
 • Doorbetalen Debetkaartbetalingen Onder de voorwaarden, genoemd in het Payment Facilitator Contract met CCV Nederland, handelsnaam van CCV Group B.V. (hierna: “Payment Facilitator”) en de in het Contract genoemde 'Algemene Voorwaarden CCV Group B.V.' is Payment Facilitator exclusief verantwoordelijk voor doorbetaling aan Acceptant van Debetkaartbetalingen, die door een kaarthouder bij Acceptant zijn verricht. Anders dan op verzoek of instructie van Payment Facilitator zal Acceptant zich niet verbinden jegens derde partijen ter zake van transport en verwerking van Debetkaartbetalingen. Door ondertekening van het Payment Facilitator Contract stemt Acceptant ermee in dat gegarandeerde uitbetaling door de Acquiring Bank van creditgelden ten gevolge van door de betaalautomaat geaccepteerde en geautoriseerde Debetkaartbetalingen aan Acceptant, geschiedt aan Payment Facilitator of aan een door Payment Facilitator voor dat doel aangewezen derde.
  Handelswaren/diensten CCV heeft het recht de Overeenkomst te beëindigen indien de aangeboden goederen en diensten tot de verboden branche met bedrijfsactiviteiten behoort als bedoeld in artikel 9.2 van de CCV Aanvullende Algemene Voorwaarden.

  Voor akkoord

  Door het tekenen van deze offerte/opdrachtbevestiging gaat u akkoord met de voorwaarden van CCV, zoals hierboven beschreven.
  Handtekening(en)
  Tekenbevoegd persoon 1
  Initialen en achternaam
  Handtekening(en)
  Tekenbevoegd persoon 2
  Initialen en achternaam